Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Przetargi

Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych od budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej wsi Turze Pole, Gm. Brzozów

2012-06-22

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych od budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej wsi Turze Pole, Gm. Brzozów.

 

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

Specyfikacja techniczna

Przedmiar

Skany map i profili

 

 

Odpowiedź 1

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

  • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
  • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
  • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00