Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Projekty unijne

Rekultywacja składowiska odpadów innego niż niebezpieczne i obojętne w Brzozowie

2012-07-03

Nazwa projektu:

Rekultywacja składowiska odpadów innego niż niebezpieczne i obojętne w Brzozowie nr umowy UDA-RPPK.04.01.00-18-012/09-00 z dnia 29.12.2010 r.  

 

Okres realizacji:

26-04-2010 do 30-09-2011 r.

 

Wartość projektu:

Kwota dofinansowania: 1725 925 PLN co stanowiło 85% wartości projektu

Koszt kwalifikowany:  304 575 PLN

 

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4 „Ochrona i środowiska i zapobieganie zagrożeniom” Działanie 4.1 „Infrastruktura ochrony środowiska”.

 

 

Celem inwestycji jest rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych zlokalizowanego przy ulicy Zdrowej w Brzozowie. 

 

Zadanie polegało na wykonaniu warstwy uszczelniającej spełniającej wymagania, oraz uszczelnienie skarp i powierzchni korony składowisk odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne. Warstwa uszczelniająca obejmowała wykonanie:  

  • warstwy kształtującej skarpy o odpowiednim nachyleniu,
  • warstwy wyrównawczej, kształtującej bryłę składowiska, 
  • drenażu gazowego,
  • izolacji syntetycznej, trudno przepuszczalnej,
  • warstwy filtracyjnej dla wód o grubości min. 0,5m,
  • pokrywy glebowej o grubości min. 1,0 m.

 

Dla wykonania uszczelnień zamykających wykorzystano materiały syntetyczne. Ich jakość została potwierdzona atestem technicznym ze wskazaniem możliwości zastosowania. 

 

Ostatnim zabiegiem w procesie rekultywacji było wprowadzenie roślinności o charakterze przejściowym lub docelowym.

 

 

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

  • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
  • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
  • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00