Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Aktualności

Apel o racjonalne wykorzystywanie wody

2012-09-14

Z uwagi na znaczne obniżenie się poziomu wód podziemnych oraz brak wody na ujęciu powierzchniowym spowodowanym suszą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie prosi odbiorców wody terenu miasta Brzozowa o racjonalne jej wykorzystywanie wyłącznie do celów socjalno-bytowych.
 

Uprasza się o nie pobieranie wody do celów budowlanych, podlewania trawników oraz mycia samochodów.
 

Mamy nadzieję, że nasz apel spotka się ze zrozumieniem i aprobatą odbiorców wody co w konsekwencji nie spowoduje reklamacji dostarczanej wody.Zarząd PGK Sp. z o.o.
Józef Zagrobelny
Prezes Zarządu

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

  • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
  • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
  • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00