Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Aktualności

Informacja

2017-06-09

Brzozów, dn. 2017-06-09


INFORMACJA
PGK SP. Z O.O. w Brzozowie
 
 
W związku z różnymi informacjami pojawiającymi się w mediach dotyczącymi skażenia wody bakteriami z rodziny clostridium PGK SP. Z O.O. w Brzozowie informuje:
 
I. Woda na ujęciu SUW Jakla Wielka nie jest i nie była skażona jakąkolwiek bakterią. Wyniki badań przeprowadzonych  przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Brzozowie oraz niezależne akredytowane laboratorium potwierdziły że woda w zakresie parametrów mikrobiologicznych oraz mętności odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015, poz. 1989).
 
II. Woda w sieci wodociągowej miasta nie jest i nie była skażona. W próbkach pobranych w trzech różnych punktach miejskiej sieci wodociągowej :
 
1. Przedszkolu Samorządowym Nr 1 ul. Armii Krajowej, 
2. Przedszkolu Samorządowym Nr 2 ul. Bielawskiego, 
3. Bloku ZGM ul. Podwale 
 
Nie stwierdzono obecności żadnych bakterii, woda w zakresie parametrów mikrobiologicznych  mętności odpowiadała wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015, poz. 1989).
 
III. W próbce pobranej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w dniu 2017-06-05 stwierdzono obecność bakterii z grupy Clostridium perfringens w ilości 2 /dwóch/ jednostek na 100 ml wody. Po otrzymaniu wyników badań przystąpiono do czyszczenia sieci zgodnie z przyjętymi procedurami. Wytypowano i wyeliminowano  miejsca ewentualnego skażenia. Możliwe są dwie przyczyny skażenia. Pierwsza,  na terenie ośrodka budowana jest sala gimnastyczna. W użyciu jest ciężki sprzęt. W trakcie wykonywania różnych prac mogło dojść do rozszczelnienia się wodociągu i do skażenia. Drugą ewentualnością jest skażenie z instalacji wewnętrznej budynku lub z hydrantu przeciwpożarowego. Punkt poboru wody i instalacja wewnętrzna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym od dnia 6 czerwca objęta została szczególnym nadzorem ze strony służb wodociągowych PGK, instalacja wodomierzowa i przyłącz wewnątrz budynku zostały zdezynfekowane i zabezpieczone przed wpływem czynników zewnętrznych.
 
 
W związku z zaistniałą sytuacja przepraszamy wszystkich mieszkańców za wszelkie utrudnienia i niedogodności na jakie zostali narażeni. Jednocześnie zwracamy się prośbą o podpisywanie deklaracji dotyczących udostępnienia numeru telefonów. Tylko rozbudowana i kompletna baza teleadresowa pozwoli wdrożyć skuteczny sposób powiadamiania mieszkańców o ewentualnych zagrożeniach, awariach czy przerwach w dostawie wody.
 
 
Zarząd PGK sp. z o.o.
 

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

  • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
  • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
  • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00