Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Przetargi

Dostawa paliw płynnych w trybie ciągłym do pojazdów i sprzętu mechanicznego będącego w PGK Sp. z o.o. w Brzozowie na lata 2018 - 2019

2017-12-14

 PGK Sp. z o.o. w Brzozowie zaprasza do udziału w postępowaniu ramach zamówienia publicznego na dostawę paliw płynnych w trybie ciągłym do pojazdów i sprzętu mechanicznego.

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

 

 Załączniki:

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1

 

 Wzór oświadczenia dotyczącego braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 2

 

 Wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3

 

 Informacja o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 4

 

 

Pytania oferentów i odpowiedzi zamawiającego

Pytania i odpowiedzi 1

 

Rozstrzygnięcie:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

  • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
  • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
  • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00