Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Aktualności

Wejście w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

2012-12-13

PGK Sp. z o.o. w Brzozowie informuje mieszkańców gminy Brzozów, o wejściu w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Brzozowie Nr XXIV/253/2012 z dnia 29 listopada 2012r. przyjęto nowy regulamin dla Gminy Brzozów zgodnie z którym, opłata za odbiór odpadów komunalnych naliczana będzie od ilości osób zameldowanych w danej nieruchomości.

 

Równocześnie informujemy, iż z dniem 01.01.2013 przestaje obowiązywać limit obciążania do 5 osób za odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych. Wobec powyższego prosimy o dokonanie aktualizacji danych. W przeciwnym wypadku opłaty będą naliczane od osób zameldowanych, a nie faktycznie zamieszkałych.

 

Zarząd PGK Sp. z o.o. w Brzozowie

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

  • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
  • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
  • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00