Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Przetargi

Przetarg nieograniczony na przyjęcie odpadów

2012-12-18

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie ogłasza Przetarg nieograniczony: Przyjęcie odpadów o kodzie 20 03 01 (niesegregowane zmieszane odpady komunalne), 20.03.07 (odpady wielkogabarytowe) zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami w okresie 01-01-2013 do 30-06-2012.

 

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

  • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
  • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
  • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00