Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie - Jakla Wielka

2013-01-04

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie - Jakla Wielka. Numer ogłoszenia: 5940-2013.

 

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Zmiana w SIWZ z dnia 07-01-2013

Dokumentacja techniczna:

1. Rozbudowa SUW Brzozów - Jakla Wielka:

Projekt zagospodarowania technicznego

Technologia

Architektura

Konstrukcja

Instalacja wodno - kanalizacyjna ogrzewanie

Elektryka

Część opisowa, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uzgodnienia

2. Projekt konstrukcyjny SUW Jakla Wielka

3. Specyfikacja techniczna wykonania

4. Przedmiar robót - technologia i wiata

5. Przedmiar robót - roboty elektryczne

6. Przedmiar robót - docieplenie budynku istniejącego

Załączniki:

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy PZP

Załącznik nr 4 – Wykaz personelu

Załącznik nr 5 - Wykaz zrealizowanych robót budowlanych

Załącznik nr 6 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 7 - Wzór umowy

Załącznik nr 8 - Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy swoich zasobów

Załącznik nr 9 - Wykaz urządzeń równoważnych w technologii uzdatniania wody

Odpowiedzi na pytania:

Pytania i wnioski z dnia 8 stycznia 2013 r.

Pytania i wnioski z dnia 14 stycznia 2013 r.

Pytania i wnioski z dnia 18 stycznia 2013 r.

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawarcie umowy

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

  • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
  • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
  • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00