Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu na nadzór inwestorski

2013-02-20

PGK Sp. z o.o. w Brzozowwie ogłasza przetarg nieograniczony na nadzór inwestorski na zadania:

I. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie - Jakla Wielka
II. Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w Brzozowie

Zadania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 4 „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Nazwa projektu: Poprawa jakości wód głębinowych i powierzchniowych oraz polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia na terenie Gminy Brzozów.
 

 

Ogłoszenie

Zmiana ogłoszenia - 2013.02.22

Zmiana ogłoszenia - 2013.02.23

Informacja o SIWZ

SIWZ

 

Załączniki:

Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oświadczenie Wykonawcy że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24. ustawy

Wykaz personelu/osób

Wykaz zrealizowanych usług

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy swoich zasobów

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawarcie umowy

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

  • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
  • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
  • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00