Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie pomiarów elektrycznych

2013-03-13

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie pomiarów elektrycznych na obiektach Przedsiębiorstwa.
Oferta powinna obejmować:

  • pomiar skuteczności zerowania - 1 pkt.
  • pomiar uziemienia - 1 pkt.
  • pomiar stanu izolacji - 1 obwód
  • pomiar obwodu zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowo-prądowym - 1 szt.

Cena powinna być uśredniona jako suma za poszczególne pomiary (jedna cena). Oferent powinien posiadać aktualne uprawnienia lub dysponować pracownikiem posiadającym aktualne uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych w tym zakresie wraz z opłaceniem składek w Podkarpackiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie.
Termin składania ofert do 15.03.2013 r. godz. 14:00.

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

  • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
  • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
  • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00