Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Przetargi

Przetarg na dostawę i montaż prasy taśmowej

2013-12-06

PGK Sp. z o.o. w Brzozowie ogłasza przetarg na dostawę i montaż prasy taśmowej o wydatku 10m3/h dla Oczyszczalni ścieków Brzozów Borkówka o przepustowości hydraulicznej 1800m3/d i RLM 12 000

 

 

Ogłoszenie

SIWZ

 

Załączniki:

 

Formularz ofertowy

Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art.22 ust. 1 ustawy

Wzór oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Specyfikacja oferowanej prasy

Umowa - wzór

Wzór oświadczenia z art. 24.2.5

Informacja o podwykonawcach

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

  • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
  • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
  • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00