Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

2014-09-24

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie zaprasza do składania ofert na zadanie: "Przeprowadzenie badań geofizycznych celem rozpoznania warstw wodonośnych wraz z opracowaniem wyników w celu ustalenia lokalizacji pod ujęcia wód podziemnych na terenie wskazanym przez Spółkę"

 

 

Zaproszenie do składania ofert

Informacja o wyborze oferty

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

  • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
  • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
  • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00