Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Aktualności

Apel w sprawie korzystania z sieci kanalizacyjnej

2010-06-08

Szanowni Klienci,

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brzozowie zwraca się z apelem do wszystkich swych klientów korzystających z sieci kanalizacyjnej o prawidłowe i zgodne z umową jej eksploatowanie. 

 

Przypomina się, że zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz.U. nr 72, poz. 747 z późn. zmianami) wprowadzanie wód opadowych i drenażowych do sieci kanalizacji sanitarnej jest zabronione. Za nieprzestrzeganie powyższego zakazu ustawa przewiduje karę ograniczenia wolności lub grzywnę do 10 000 zł. 

 

Rosnące koszty odbioru i oczyszczania ścieków, szczególnie z powodu dostających się do kanalizacji sanitarnej wód opadowych i drenażowych, powodują wzrost opłat przewidzianych w taryfie, które muszą ponosić wszyscy klienci Spółki. W trosce o dobro uczciwych klientów, jak i wychodząc naprzeciw wszystkim tym klientom, którzy w rozwiązaniach technicznych sieci kanalizacyjnej i przyłączy zlokalizowanych na terenie swoich posesji stosują rozwiązania niedopuszczalne technicznie postanowiliśmy, że wszelkie nieprawidłowości stwierdzone w wyniku przeprowadzanych kontroli sieci będą karane z zastosowaniem wszystkich dopuszczalnych metod wynikających z obowiązującego prawa i zawartych umów o odprowadzanie ścieków, włącznie ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego. Ponadto w każdym stwierdzonym przypadku nieprawidłowości, o których mowa powyżej PGK Sp. z o.o. w Brzozowie będzie wypowiadać takiemu klientowi umowę o odbiór ścieków i fizycznie odłączać dostęp do kanalizacji. Ponowne zawarcie umowy będzie możliwe po wyeliminowaniu stwierdzonych nieprawidłowości, oraz po uregulowaniu całkowitych kosztów odłączenia i ponownego przyłączenia do sieci kanalizacyjnej Spółki, a także pokryciu kosztów postępowania sądowego.

 

W związku z powyższym zwracamy się z apelem do wszystkich klientów Spółki o sprawdzenie poprawności stosowanych rozwiązań technicznych sieci na terenie swoich posesji i natychmiastowe wyeliminowanie nieprawidłowości, co pozwoli uniknąć w przyszłości konsekwencji z tego tytułu i zagwarantuje prawidłowe rozliczanie się za odprowadzane ścieki do kanalizacji sanitarnej, której właścicielem i eksploatatorem jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzozowie.

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

  • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
  • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
  • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00