Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Aktualności

Apel do mieszkańców korzystających z wodociągu >1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka

2015-07-03

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami  i zwiększonym zużyciem wody, zwłaszcza w godzinach popołudniowych i w weekendy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie uprzejmie prosi wszystkich odbiorców wody korzystających z wodociągu >1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka o racjonalne korzystanie z wody wodociągowej wyłącznie do celów socjalno-bytowych. Prosimy o nie pobieranie wody do podlewania roślin, trawników, mycia samochodów, do celów budowlanych oraz odstąpienie od napełnienia basenów.

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

  • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
  • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
  • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00