Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Aktualności

Komunikat

2015-09-04

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie informuje odbiorców wody korzystających z wodociągu miejskiego, że począwszy od dnia dzisiejszego tj. 04.09.2015 r. traci swą moc ogłoszenie o przerwach w dostawie wody z dnia 11.08.2015 r. W dalszym ciągu prosimy o rozważne korzystanie z wody wyłącznie do celów socjalno- bytowych.

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

  • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
  • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
  • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00