Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa oleju napędowego

2015-12-15

PGK Sp. z o.o. w Brzozowie zaprasza do udziału w postępowaniu ramach zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego.

 

 

Ogłoszenie

SIWZ

 

Załączniki:

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

 

Pytania oferentów i odpowiedzi zamawiającego:

 

Pytania i odpowiedzi 1

Pytania i odpowiedzi 2

 

Rozstrzygnięcie

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

  • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
  • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
  • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00