Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Aktualności

Komunikat

2016-07-21

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. informuje, że nastąpiła zmiana „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzozów”. Nowe zasady obowiązywać będą od 27 lipca 2016r. Jedną z kluczowych zmian jest prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z wyłączeniem odpadów zielonych. W praktyce oznacza to, że odpady zielone (skoszona trawa, liście, gałęzie) nie mogą być gromadzone w workach brązowych, do których mogą trafić jedynie bioodpady. Odpady zielone powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach, a w przypadku braku takiej możliwości przyjmowane będą na bieżąco wyłącznie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odpady zielone nie będą już odbierane z terenu nieruchomości. Ponadto dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

  • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
  • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
  • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00