Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

O firmie

PGK Brzozów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstało w oparciu o Uchwałę Nr IX/93/2003 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 24 października 2003 roku i Uchwały Nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (Akt Notarialny z dnia 11.12.2003 r. Rp.A. Nr 2605/2003 z przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej - Spółka Akcyjna w Brzozowie. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29.01.2004 r.

Przedsiębiorstwo zostało wpisane do KRS pod numerem 0000189907.
Spółka posiada nadany numer statystyczny w systemie Regon - 371168663
Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
Spółka posiada nadany PKD (2004) - 9002Z i PKD (2007) - 3811Z
Posiada nadany przez organ skarbowy NIP - 686-000-09-71
100% udziału posiada Gmina Brzozów.
Kapitał zakładowy Spółki - 17 186 500,00 PLN
Spółka posiada prawo wieczystego użytkowania działek.

Zakres działalności:

 • produkcja ciepła (pary wodnej) 40.30.A
 • dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) 40.30.B
 • pobór i uzdatnianie wody z wyjątkiem działalności usługowej 41.00.A
 • działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody 41.00.B
 • rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne 45.11.Z
 • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych 45.21.F
 • wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 45.22.Z
 • budowa dróg kołowych i szynowych 45.23.A
 • wykonywanie robót budowlanych murarskich 45.25.D
 • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych 45.33.B
 • tynkowanie 45.41.Z
 • towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi 60.24.B
 • wynajem nieruchomości na własny rachunek 70.20.Z
 • wywóz śmieci i odpadów 90.00.A
 • unieszkodliwianie odpadów 90.00.B
 • usługi sanitarne i pokrewne 90.00.C
 • odprowadzenie ścieków 90.00.D
 • pogrzeby i działalność pokrewna 93.03.Z
 • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 81.30.Z
 • produkcja wyrobów tartacznych, działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna 16.10.Z
 • produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 16.23.Z
 • produkcja opakowań drewnianych 16.24.Z
 • działalność telekomunikacyjna 61.90.Z

Przedstawione zakresy usług są świadczone na obszarze terytorialnym miasta i Gminy Brzozów.

 

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego NIP

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

 • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
 • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
 • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00