Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Projekty unijne

Budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w aglomeracji Turze Pole

2012-11-26

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w ramach projektu PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 321 zrealizowało projekt pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w aglomeracji Turze Pole.

Rekultywacja składowiska odpadów innego niż niebezpieczne i obojętne w Brzozowie

2012-07-03

Celem inwestycji jest rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych zlokalizowanego przy ulicy Zdrowej w Brzozowie.

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

  • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
  • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
  • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00