Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Wodociągi-kanalizacja

Pogotowie wodno-kanalizacyjne

Śnieżek Zbigniew tel. 605 418 261
Walczak Bogusław tel. 661 925 242
   
w dni powszednie 15:00 - 20:00
w dni wolne i święta 08:00 - 20:00

 

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
na lata 2010-2012

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

  • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
  • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
  • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00