Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

kanalizacja

Pogotowie kanalizacyjne

Wszelkie awarie i nieprawidłowości  
   
Brzozów, Humniska, Górki tel. 13 43 432 42
Grabownica tel. 13 43 954 71

 

Uchwała nr 258/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie sołectwa Turze Pole i sołectwa Zmiennica.
Uchwała nr XXIV/257/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie dopłaty z budżetu do 1m3 odprowadzonych ścieków dla wybranych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.
Uchwała Nr V/34/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwała Nr V/38/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie dopłaty z budżetu gminy do 1 m3 odprowadzanych ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
Wniosek o wydanie technicznych warunków o dostawę wody i/lub odbiór ścieków
Przedwstępna umowa o przyłączenie do sieci wodociągowej 
Przedwstępna o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Wniosek o zawarcie umowy o dostawę wody i/lub odbiór ścieków
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Zgłoszenie o przystąpieniu do budowy przyłącza(y)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Cennik usług dodatkowych

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

  • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
  • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
  • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00